Eksempler på udførte projekter

Nedenfor har vi vist et udvalg af tidligere gennemførte projekter.

Maglemølle stemmeværk, Næstved


Stemmeværkerne på Susåen har gennem mange år været genstand for diskussion. Det ligger da også ligefor at tænke, at man med en anden styring af stemmeværkerne vil kunne forbedre afvandingsforholdene for de ånære landbrugsarealer. For at få et fagligt indspark til dialogen har Næstved Kommune bedt HydroInform om en faglig vurdering af hvilke muligheder i der ligger i en ændret styring af stemmeværkerne og herunder svar på en række forslag og spørgsmål fra vandløbslaugene. 

Orned Bæk


I forbindelse med udledning af regnvand fra tagflader og befæstede områder omkring Haslev Varmeværk til Orned Bæk er HydroInform blevet bedt om lave en robusthedsanalyse. Robusthedsanalysen beskriver de hydrauliske konsekvenser for Orned Bæk som konsekvens af udledningen og angiver en maksimal udledningsrate (afløbstal), som ikke giver anledning til ikke acceptable oversvømmelser langs vandløbet. Robusthedsanalysen danner grundlag for ansøgning om udledningstilladelse

HydroInform bidrager med udvikling af algoritmer og analyseværktøjer til udviklingen af en ny on-line platform til klimatilpasning. Projektet er støttet af Miljøministeriet gennem Ecoinnovation MUDP programmet. Projektet er ledet af CMBC og udføres i samarbejde med CMBC, Atkins og DNNK.

Læs mere...

Sorø kommune har bedt HydroInform om en vurdering af den hydrauliske kapacitet for Æskemose Å. Vurderingen skal anvendes i forbindelse med tilladelse til udledning til Æskemose Å, herunder regnvandsudledning fra Nyrup. Vores stationære vandløbsmodel Hymod blev anvendt til de hydrauliske analyser og generering af oversvømmelseskort og kort over områder med problematiske dræn. Med baggrund i disse kort kunne HydroInform give et kvalificeret bud på et hensigtsmæssigt afløbstal for bassinudledning fra Nyrup.

Beregnede drændybder i oplandet til Majbølleløbet

Lodsejere med landbrugsområder omkring Majbølleløbet på Lolland har oplevet tiltagende problemer med dræningsforholdene. På foranledning af Guldborgsund Kommune har HydroInform opstillet en hydraulisk model og gennemført scenarieberegninger med henblik på at skabe en fælles forståelse mellem kommune og lodsejere i forhold årsager og effekt at forskellige mulige tiltag. Læs mere...

For Hørsholm Vand har vi udviklet en online side, der viser overløb fra kloak-nettet til Øresund.
Vores system henter data ud af deres SRO-anlæg (IGSS) og præsenterer dem i et brugervenligt format. Derudover sendes data til DHI, så de kan benyttes i Badevandsudsigten, og der sendes advarsler til kommunen, så snart der sker overløb.

I samarbejde med Aquasense har vi opsat et online målesystem for Usserød Å. Der er installeret 7 vandføringsmålere og 6 vandstandsmålere. Aquasense har stået for den fysiske installation, mens vi har stået for datahåndteringen og visualiseringen.

Rådgivning af pumpelaget for Kramnitse pumpestation med hydrauliske konsekvensanalyser af scenarier for uddybning af hovedkanalen.

HydroInform og LNH-Water opstiller en integreret hydrologisk og hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet. Læs mere...

I efteråret 2010 oplevede lodsejer oversvømmelser af landbrugsarealer ved Maglemoserenden og tab af landbrugsafgrøder. I forbindelse tvist om overholdelse af regulativet bidrog HydroInform med hydrauliske analyser.

Beboerne ved Flakvad rende i Hørsholm oplevede i 2010 oversvømmelse med store materielle skader. HydroInform lavede hydraulisk analyser og forslag til forbedringer. Læs mere...


Model til hydrauliske konsekvensberegninger for udpumpning af drænvand ved Bregentved Gods.


Hydrologisk vurdering af overfladevands- og grundvandsforhold ved Sengeløse og Vasby moser. Læs mere...

HydroInform assisterede Kisters i Tyskland med at gøre den det hydrologiske databasesystem WISKI kompatibelt til OpenMI standarden.

IT-system til kortlægning af udveksling mellem grundvand og overfladevand vha. integreret analyse og modellering for Miljøstyrelsen

Dynamisk konsekvensanalyse for tilledning af regnvand fra bebyggede områder, ved anvendelse af Mike 11 modellen. Læs mere...