Digitale Værktøjer til Klimatilpasning
Ny teknologi til planlægning og prioritering af klimatilpasningstiltag

Klimaændringerne rammer os ikke mindst i form af oversvømmelser – fra skybrud, fra stormfloder eller fra overfyldte vandløb – hvilket fører til skader, både materielle og immaterielle. Oversvømmelserne kan til dels forebygges ved rettidig udførelse af klimatilpasningstiltag, ligesom skaderne kan forhindres eller formindskes ved at tilpasse vores infrastruktur til de ændrede klimaforhold.

Der er mange aspekter involveret i en optimal klimatilpasning som eksempelvis:
  • Udviklingen i oversvømmelsernes hyppigheder og omfang – herunder årsagerne til oversvømmelserne
  • Sårbarheden af infrastrukturen – hvilke skader kan vi forvente på årsbasis nu og i fremtiden? Hvordan fordeler de sig dels på årsager og dels geografisk?
  • Ny teknologi til forebyggelse af oversvømmelser eller skader. Hvordan vælger vi mellem alle løsningerne?
  • De forskellige løsningers egen påvirkning af klimaet i form af CO2 udledninger.

Projektet ”Digitale Værktøjer til Klimatilpasning” har til formål at udvikle nye digitale løsninger, som bygger oven på eksisterende GIS- og modelværktøjer, og som kan hjælpe de ansvarlige hos kommuner og forsyninger med at få overblik over:
  • Hvor der er størst behov for at investere – og hvad begrundelsen er, for, at det er netop her?
  • Hvor meget det er samfundsøkonomisk rimeligt at investere?
  • Hvilke løsninger egner sig bedst ud fra økonomiske hensyn og CO2-udledningshensyn?
Værktøjerne vil være en kombination af beregningsværktøjer, som bygger på risikoanalyser og vidensudvekslingsværktøjer – herunder et koncept for benchmarking af klimatilpasningstiltag.
Udviklingen sker med inddragelse af kommuner, forsyninger og vidensorganisationer såvel som den private sektor.
Miljøministeriet har gennem Ecoinnovation MUDP programmet givet tilsagn om at støtte projektet i 2021 og 2022 med i alt ca. 1,9 mio. kr.
Digitale