Vandløb, oversvømmelser og drænforhold

HydroInform rådgiver kommuner og lodsejere om hydrologiske og hydrauliske forhold for vandløb og vådområder. Der kan være tale om oversvømmelser eller vandlidende områder. Det handler typisk om at klarlægge årsagen til problemerne, vurdere omfanget af problemerne (hvor ofte sker det og hvor store skader er der), afsøge muligheder for løsninger og vurdere effekten af de forskellige løsningsforslag i forhold til det det koster at implementere dem.

Vores analyser bygger på lige dele sund fornuft, indgående forståelse for strømningsforhold og computerbaserede modelværktøjer. Vores metoder spænder fra integreret modellering, hvor både rodzone, plantevækst, grundvand og vandløb indgår, eller mere simple analyser, som kan laves med en enkelt model eller en håndregning.

Computerbaserede højdemodeller og GIS-systemer sætter os i stand til klarlægge hvilke og hvor store områder, der rammes af oversvømmelse eller er vandlidende. Statistiske analyser af klimaet giver mulighed for at forudsige hvor ofte og hvor længe sådanne områder vil blive ramt.
Vandlidende områder har tilbagevendende problemer med høj grundvandsstand

Dette har konsekvenser både for boligejere, som oplever fugt i bygninger og kældre og i høj grad for landbruget, hvor vandmættet jord vanskeliggør bearbejdning af jorden og reducerer høstudbyttet. Med kombination af de hydrauliske modelle og GIS-analyser kan vi vurdere effekter af grødeskæring og vandløbsgeometrier på dræningsforholde på områderne omkring vandløbene.