Hydrologisk vurdering af Vasby og Sengeløse moser

Lodsejerne i Sengeløse og Vasby moser, nord for Taastrup, oplever at området gradvist er blevet mere vandlidende. Dette skaber problemer i forhold til fugtige kældre, svuppende græsplæner, og problemer i forhold til afgræsning af engarealer.

HydroInform assisterede NIRAS med hydrologiske analyser forbindelse med rådgivning af Høje-Taastrup kommune.

For at finde og dokumentere årsagen til de tiltagende problemer med vandlidende områder, blev data fra hele det hydrologiske kredsløb indsamlet og analyseret. Ved at sammenholde data fra tidsserier for pejledata fra det underliggende artesiske grundvandsmagasin med terræn koter (DHM), kunne det konstateres, at arealet med artesiske forhold var fordoblet over de sidste 10 år. Dette var i overensstemmelse med tiltagende minimumsvandføringer i vandløbene, samt at den generelle indvinding af grundvand er faldet.

Gamle drænkort viser, at moserne tidligere har været intensivt drænet for at give mulighed of afgræsning og gravning af tørv.


Fra 1930 og frem til år 2000 har en stor grundvandsindvinding givet anledning til at generelt lavere grundvandsspejl, hvilket har betydet at moserne har kunnet holdes tørre. Nu hvor grundvandsindvindingen falder igen og grundvandsspejlet igen stiger, kan de gamle drænsystemer, ikke længere dræne området tilstrækkeligt.