Rødby Fjord modellen

HydroInform og LNH-Water opstiller en integreret hydrologisk og hydraulisk model for Rødby Fjord oplandet.

Rødby Fjord modellen skal sikre en fælles forståelse og viden om, hvordan vandstand, afstrømning, nedbør og oversvømmelser hænger sammen i området, og udgøre et beslutningsstøtteværktøj til undersøgelse af mulighederne for indsats mod fremtidige oversvømmelser.

Udviklingen af Rødby Fjord modellen bidrager til Lolland kommunes projekt  om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet og udføres i samråd med Afvandingsgruppen Lolland, som blev dannet efter de omfattende oversvømmelser af landbrugsarealer og dele af sommerhusområder i august 2011. Afvandingsgruppen Lolland repræsenterer landbruget, sommerhusejere og pumpelag i Lolland kommune.

Rødby Fjord var indtil 1878 en fjord, der forbandt Rødby med Femern Bælt. Efter stormfloden i 1872 blev det Lollandske dige forstærket til sin nuværende form med en kronekote på omkring 4 m. Afvandingen af Rødby Fjord er sket i flere omgange, frem til 1972, hvor den nuværende pumpe ved Kramnitse og det nuværende kanalsystem blev etableret. Det samlede hydrologiske opland til Kramnitse pumpestation er på 20.000 ha og pumpestationen ved Kramnitse, som er Nordeuropas største, har en kapacitet på 20 m3/s ved en løftehøjde på omkring 4 m.

Projektrapport kort version   Projektrapport fuld version